Vēsture

Tukumā bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1882. gadā, kad pilsētā tiek dibināta Tukuma Viesīgā biedrība, kuras mērķis bija rosināt latvisko izglītību un kultūras dzīvi. 1882. gada 5. septembrī Tukuma Viesīgās biedrības pirmās sapulces lēmumā rakstīts: “Izveidot bibliotēku un šai vajadzībai atvēlēt 50 rbļ. zelta naudā. 1890. gadā tiek atvērts lasāmgalds jeb lasītava, kur notiek priekšlasījumi un jautājumu vakari.

Tukuma pilsētas valde, atsaucoties uz Latvijas Kultūras fonda aicinājumu, 1925. gadā atver Tukuma brīvbibliotēku jeb publisko bibliotēku – Lielā ielā 38. Kultūras fonda dome piesūta bezmaksas preses izdevumus.

1945. gadā pilsētā darbu atsāk Tukuma apriņķa bibliotēka – 1905. gada ielā 3.

1952. gadā pilsētā darbojas Liepājas apgabala Tukuma rajona bibliotēka, sāk darboties SBA, grāmatas iepērk lielā skaitā, komplektēšana notiek Grāmatu kolektorā. Pieaug lasītāju skaits, tiek izveidota brīvpieeja fondam.

1971. gada decembrī bibliotēkā izceļas ugunsgrēks, cieš ne tikai bibliotēkas inventārs, bet arī liela daļa grāmatu. 1974. gadā bibliotēku pārvieto uz citām telpām 1905. gada ielā 38. 1979. gadā ir pabeigta centralizācija, izveidojas rajona bibliotēku tīkls, bibliotēka iegūst nosaukumu – Tukuma rajona centrālā bibliotēka.

1993. gadā 29. decembrī – nozīmīgs notikums bibliotēkas vēsturē. Bibliotēka pārceļas uz jaunām, gaišām, labiekārtotām telpām Dārza ielā 22 (šobrīd iela pārdēvēta par Tidaholmas ielu). Pirmo reizi bibliotēkas vēsturē visas nodaļas atrodas vienuviet. Ar šo brīdi bibliotēkas dzīvē sākas jauns posms – jaunām idejām un notikumiem bagāts. Bibliotēka pilsētā gūst ievērību, strauji pieaug lasītāju skaits. Tiek realizēts kultūras kopprojekts “Gotlande-Tukums”, bibliotēka veiksmīgi piedalās trijos Sorosa–Fonds–Latvija projektu konkursos, gūst finansiālu atbalstu datortehnikas un IIS “Alise” iegādei. No 1997. gada bibliotēkā tiek uzsākta bibliotekāro procesu automatizācija, uzsāk elektroniskā kataloga veidošanu. Bibliotēka ir iesaistījusies visās “Puškina projekta” kārtās, ko daļēji finansiāli atbalsta Sorosa–Fonds–Latvija un bibliotēka iegūst vērtīgus dažādu zinātņu nozaru izdevumus krievu valodā, kuriem nav analogu izdevumu latviešu valodā.

No 2002. gada 1. janvāra Tukuma bērnu bibliotēka kļūst par Tukuma rajona centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu. Laikā no 2002. gada un arī šobrīd piedalās VKKF projektos „Bērnu žūrija” un „Jaunu grāmatu iegāde publiskajām bibliotēkām.”

Ar 2008. gada 1. janvāri Tukuma rajona centrālā bibliotēka no Tukuma rajona padomes pāriet Tukuma pilsētas domes pārziņā ar nosaukumu Tukuma bibliotēka. Janvārī sākas aktīvs darbs, kas saistīts ar bibliotēkas plānoto pārvietošanu uz citu ēku. Sadarbībā ar Tukuma pilsētas domi, ēkas īpašnieku, arhitektu A. Padēli-Līni un dizaineru M. Šakausku top jaunā bibliotēka. Paralēli bibliotēkas remontdarbiem, Tukuma bibliotēka piedalās vērienīgajā Latvijas valsts un Bila&Melindas Geitsu fonda projektā „Trešais tēva dēls”. Tukuma bibliotēka bezatlīdzības lietošanā saņem 7 datorkomplektus, 2 multifunkcionālās iekārtas (krāsu un melnbaltā), serveri, datortehnikas komplektu cilvēkiem ar redzes traucējumiem un apmācību visiem darbiniekiem. Bibliotekāri apgūst „Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas iemaņu uzlabošana (45 st.), „Inovatīvā darbība bibliotēkās” (36 st.), „Efektīvas pasniegšanas metodes” (9 st.), „Lasītāju motivēšana”(9 st.), „Mūžizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā” (36 st.) kursu.

No 2008. gada 14. novembra Tukuma bibliotēka atsāk darbu renovētajā ēkā Šēseles ielā 3. Bibliotēka izvietota 2. un 3. stāvā un ir aprīkota ar modernām informācijas tehnoloģijām un jaunām mēbelēm. Lasītājiem ir pieejamas 2 lasītavas, Pieaugušo literatūras nodaļa, mazos lasītājus un skolēnus gaida bērnu grāmatu krājums un Pasaku istaba. Jaunā bibliotēkas ēka ir ieguvusi balvu „Zelta kruķis”, jo ir draudzīga un viegli pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem (lifts).