Pakalpojumi

Pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros bibliotēka sniedz sekojošus bezmaksas pakalpojumus:

  • lietotāju reģistrēšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;
  • grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāju pieprasījuma abonementā un izmantošanai uz vietas lasītavā;
  • informācijas meklējumsistēmu (katalogu, datubāzu) izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
  • bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklēšana;
  • bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Tukuma rajona vai pilsētas bibliotēkām;
  • interneta izmantošana;
  • specializēta datortehnikas komplekta izmantošana cilvēkiem ar redzes traucējumiem (videolupa un telelupa, kas palielina tekstu līdz 16 reizēm).